Privacy & Klacht-Tuchtrecht


Privecay & Klacht-Tuchtrecht

 Uw Pricacy

PRIVACY en uw DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY en uw ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • verzekeringsnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘cranio sacraal behandeling' 
 • prestatiecode betreffende de behandeling
 • de kosten van het consult

 Klacht- & Tuchtrecht

Eventuele klachten kunt u altijd met mij bespreken. 


Komen we er samen niet uit, dan kunt u via een email naar bemiddeling@quasir.nl

contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting  Quasir voor klachtenbemiddeling in de zorg. Deze stichting is door mijn beroepsorganisatie VBAG aangesteld voor bemiddeling bij klachten.


Cliënten in de complementaire zorg hebben op grond van de Wkkgz recht op kosteloze begeleiding door een onafhankelijke klachtenfunctionaris, die hen ondersteunt bij het formuleren van hun klacht en bij het zoeken naar een oplossing.


Vindt de klachtenfunctionaris het noodzakelijk, of is de klacht niet naar uw voldoening afgehandeld, dan wordt de klacht overgedragen aan een door het Ministerie erkende onafhankelijke geschillencommissie. 

De kosten hiervoor bedragen € 50

Indien de geschillencommissie dit nodig acht bij een ernstige klacht kan die worden gedeponeerd bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) waar mijn praktijk via mijn registratie bij de RBCZ onder valt.


Indien gewenst kan ik u over bovenstaande  met de klachtenfolder van de VBAG hierover  verder informeren.

Zie voor verdere informatie ook: RBCZ - een klacht indienen en Landelijk Meldpunt Zorg